Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Příspěvek vychází z reálného případu. Popisuje problematiku možnosti změny v datech tak, aby byla obtížně zjistitelná. Možnosti odhalení takových zásahů odvozuje prostřednictvím obecné teorie stop a její aplikací na digitální stopy. V širších souvislostech popisuje potenciální zdroje digitálních stop a jejich využití právě v případech zjišťování...

V příspěvku jsou popsány základní principy a atributy forenzní analýzy. Vysvětlení vychází z praktických zkušeností a z pohledu jejich použitelnosti a užitečnosti zejména pro samotné znalce tak, aby jejich použití přinášelo nejenom splnění obecných požadavků na forenzní analýzu, ale i prospěch samotným znalcům.

Oblast forenzní analýzy mobilních zařízení získává v rámci digitální forenzní analýzy na samostatnosti. To je dáno zejména množstvím a kvalitou informací obsažených v mobilních zařízeních. Tento článek pojednává o základních přístupech k provádění forenzní analýzy mobilních zařízení a zaměřuje se zejména na získávání dat z těchto zařízení metodou...

V příspěvku je podán názor na stávající a nový návrh Zákona o znalcích. Názor, který není právní a který se nezabývá detaily jednotlivých paragrafů, ale je názorem autora, který vykonává znaleckou činnost (nebo činnost obdobnou znalecké) přes 30 let. Je to posouzení východisek, ducha zákona a přístupu navrhovatele ke koncepci nového návrhu Zákona o...

Jedním z aktuálních problémů oboru digital forensic je i neustále se zvyšující počet stop, které jsou předávány ke zkoumání a současně s tím i objemy dat, které je potřebné analyzovat. Určitý způsob řešení je popsán v dalším textu.

Další aktuality

20. března 2021 - Digital Forensic Revue 1-2/2020 - vyšla elektronická verze časopisu

Právě jsme zveřejnili elektronickou verzi šestého čísla našeho časopisu Digital Forensic Review. Kovidový rok 2020 přinesl několik komplikací i v naší redakci, takže se nám povedlo vydat pouze jedno (dvoj-)číslo - 1-2/2020. Tištěná verze je aktuálně v procesu tisku a omezený počet výtisků bude k dispozici zájemcům bezplatně na základě jednotlivých požadavků koncem března 2021. V případě zájmu o tištěnou verzi nás kontaktujte.

10. ledna 2020 - Digital Forensic Revue - byl zprovozněn web časopisu - www.dfreview.cz

Pro zájemce o časopis Digital Forensic Review jsme vytvořili a zprovoznili speciální samostatný web časopisu - www.dfreview.cz. Na tomto webu najdete všechna jeho vydání jak uceleně jako jednotlivá čísla, tak i samostatně jednotlivé články, aby bylo jednoduché pracovat jen s těmi informacemi z časopisu, které jsou předmětem Vašeho zájmu.

V historii na tomto webe najdete i výtisky předchůdce časopisu Digital Forensic Review, kterým byl časopis Digital Forensic Journal. I tam se určitě najdou zajímavé informace.

Zveme Vás na návštěvu nového webu našeho časopisu a přejeme hodně zajímavého čtení!

30. prosince 2019 - Digital Forensic Revue 2/2019 - vyšla elektronická verze časopisu

Právě jsme zveřejnili elektronickou verzi už pátého čísla našeho časopisu Digital Forensic Review, druhého čísla v roce 2019. Tištěná verze je aktuálně v procesu tisku a omezený počet výtisků bude k dispozici zatím bezplatně na základě jednotlivých požadavků koncem února 2020. V případě zájmu o tištěnou verzi nás kontaktujte.

31. března 2018 - Digital Forensic Revue 1/2018 - vyšla elektronická verze časopisu

Právě jsme zveřejnili elektronickou verzi druhého čísla našeho časopisu Digital Forensic Review. Tištěná verze je aktuálně v procesu tisku a omezený počet výtisků bude k dispozici zatím bezplatně na základě jednotlivých požadavků koncem dubna 2018. V případě zájmu o tištěnou verzi nás kontaktujte.

3. října 2017 - Pozvánka - Digital Forensic InfoDay III (DFID)

Určitě zajímavou bude akce, kterou již několik let pravidelně pořádají přední distributoři forenzního SW a HW - Digital Forensic InfoDay. Proběhne 3. 10. 2017 v Hotelu Pivovar, Freyova 12/1, v Praze. Kromě jiných zajímavých témat z oblasti digitální forenzní analýzy bude na DFID poprvé veřejně představen náš Institut pro Digitální forenzní analýzu, jeho práce a výstupy. Těšíme se na Vaši účast a zejména na dobré prostředí a zajímavé diskuse.

20. září 2017 - Digital Forensic Revue - vyšla elektronická verze časopisu

Právě jsme zveřejnili elektronickou verzi prvního čísla našeho časopisu Digital Forensic Revue. Tištěná verze je aktuálně v procesu tisku a omezený počet výtisků bude k dispozici zatím bezplatně na základě jednotlivých požadavků v průběhu října 2017. V případě zájmu o tištěnou verzi nás kontaktujte.

12. dubna 2017 - VŠE - společná přednáška týmu iDFA na téma Digitální Forenzní Analýza

Marián Svetlík Sr., Jiří Hološka a Marián Svetlík Jr. představili studentům Vyské školy ekonomické v Praze problematiku digitální forenzní analýzy z trochu jiného úhlu pohledu, naž jaký by mohl vzniknout na základě veřejně dostupných informací. Praktické poznatky z výkonu znalectví v České republice a základní vysvětlení aktuálně platného zákona o znalcích byly doplněny osobními zkušenostmi a poznatky z mnohaleté práce znalce v oblasti informačních technologií. Problematika znaleckého zkoumání digitálních dat byla doplněna vysvětlením základních principů práce s digitálními důkazy a praktickou ukázkou některých technologií a pomůcek, které jsou v této oblasti používány.

Protože přednáška byla na půdě VŠE, byla značná část diskuse věnována i velké ekonomické neefektivnosti práce znalce v této oblasti a byly rozebrány základní příčiny, proč je obecně kvalita práce znalců v této oblasti velice diskutabilní. Problém totiž není primárně ve znalcích, ale ve způsobu a procesu jejich jmenování a následně v zásadním podfinancování jejich práce, které jim neumožňuje absolvovat speciální vzdělávání a je prakticky mimo jejich možností pořízení byť i jen základních nástrojů a prostředků znalecké práce v této oblasti.

30. března 2017 - AFF4 v 1.0 - standard pro forenzní kontainer (obrazy dat)

Na konci března byla publikována oficiální verze standardu Advanced Forensic Format 4 - AFF4 - Standard v 1.0.

AFF4 Standard v1.0 Released

Originally proposed in 2009 by Michael Cohen, Simson Garfinkel, and Bradley Schatz, the AFF4 forensic container enables new approaches to forensics, unparalleled forensic acquisition speeds and more accurate representation of evidence. These are enabled through next-generation forensic image features such as storage virtualisation, arbitrary metadata, and partial, non-linear and discontiguous images. The standard is the culmination of research spanning 8 years and 4 scientifically peer reviewed papers.

Bradley Schatz (Evimetry) and Michael Cohen (Google) have collaborated to make freely available:
* a set of canonical reference images which serve as ground truth for the format [1]; and
* an explanatory specification document describing the format in detail [2]; and
* a Python reference implementation capable of reading the format [3].

This release of a standard specification for the file format is a milestone towards the wider adoption of the format, providing implementers an unambiguous and straightforward path to implementation. The release of the AFF4 Standard coincides with the limited release of Evimetry Community Edition, a freely licensed subset of the AFF4 based forensic tool, and in the coming days, a C++ implementation and patches to the Sleuth Kit, and support for Volatility and Rekall.

Implementers and interested parties are invited to join the AFF4 Working Group mailing list [4], and/or contact Bradley Schatz or Michael Cohen.

Contact:
Bradley Schatz ( bradley@evimetry.com <mailto:bradley@evimetry.com> )
Michael Cohen (scudette@google.com <mailto:scudette@google.com> )

[1] https://github.com/aff4/ReferenceImages
[2] https://github.com/aff4/Standard
[3] https://github.com/google/aff4/tree/master/pyaff4
[4] https://groups.google.com/d/forum/aff4-wg

1.-2. června 2017Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

9. ročník mezinárodní vědecké konference "Bezpečnost a ochrana utajovaných informací 2017" se bude konat 1.-2. 6. 2017 v rámci veletrhu IDET v Areálu BVV Brno. Nad konferencí převzal záštitu Bezpečnostní ředitel MO - ředitel odboru bezpečnosti Ing. Petr Charvát.
Místo konání: Areál výstaviště, administrativní budova, 1. patro, místnosti 102 a 103, 647 00 Brno, Výstaviště 1.

Ing. Marián Svetlík bude na konferenci vystupovat s příspěvkem na téma "Zajišťování digitálních důkazů v procesu šetření bezpečnostních incidentů"

9. března 2017 - Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování.

Konferenci otevřeli pánové prof. PhDr. Straus DrSc., doc. JUDr. Bruna a jako host za Unii obhájců ČR JUDr. Vlk.

Letos zazněli z oblasti práva zajímavé příspěvky, zejména ve vztahu k dokazování (teoretická úvaha pánů Fryštáka a Málka z Masarykovy univerzity). Z forenzní oblasti to byly informace z oborů písmoznalectví, odorologie a analýzy omamných a psychotropných látek (spektrum možností analýz byl představen celou skupinou výzkumníků z VŠCHT v odpoledním bloku)

Poměrně značný prostor byl věnován způsobům zvyšování kvality znaleckého zkoumání. Dá se vypozorovat (alespoň v oborech, které byly na konferenci prezentované) silná snaha "komunitního" vzdělávání. Jak v oblasti písmoznalectví, tak zejména v odorologii existuje již tradičně silná komunita expertů, kteří si vzájemně vyměňují informace a poznatky a snaží se vytvářet podmínky pro další zvyšování kvality v oboru. Dobré tendence lze vypozorovat i ve směru mezinárodní spolupráce se Slovenskem. Každopádně to je projevem vlasatní iniciativy jednotlivých profesních skupin znalců a pravděpodobně se tento poznatek nedá použít na celou znaleckou komunitu.

O nějaké systematické snaze nebo podpoře se však v žádném případě mluvit nedá, výše uvedené aktivity, včetně pravidelných mezinárodních setkání, jdou výlučně na individuální náklady jednotlivců. Zazněla dokonce i kritika směrem k Ministerstvu spravedlnosti ČR, kdy v minulosti probíhala odborná komunikace znalců pod záštitou a s organizačnim přispěním ministerstva, po revoluci to vše ustalo a ti cca 2 úřednící, kteří to mají na ministerstvu na starosti, to nemohou ani organizačně ani zkušenostmi zajišťovat.

Z konference bude v průběhu několika měsíců vydán sborník s příspěvky. Jen škoda, že na vystoupení měli přednášející prakticky pouze 15 minut. Stálo by určitě za to poskytnout jim širší prostor k prezentování jejich myšlenek.

Příspěvek Ing. Mariána Svetlíka, jako zástupce IDFA, uvádíme v plném znění na našem blogu.

9. března 2017Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování

Fakulta právních a správních studií VŠFS, a.s., katedra veřejného práva ve spolupráci s Institutem kriminalistiky, forenzních disciplín a kriminologie pořádá třetí ročník mezinárodní vědecké konference.

Konference je zaměřena na aktuální otázky trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd v procesu dokazování a bude se orientovat především na aktuální a nové postupy v procesu dokazování v trestním řízení.

15. února 2017  - Plánujeme vydávání specializovaného časopisu

Chceme navázat na úspěch časopisu Digital Forensic Journal, který skončil vydáním svého čtvrtého čísla (vyšlo v prosinci 2015 jako číslo 2/2015). Jsme jednoznačně přesvědčeni, že odborný časopis tohoto typu je nepostradatelný. Rozhodli jsme se tedy, že ve vydávání budeme pokračovat, byť pod jiným vydavatelem (budeme jej vydávat sami) a pod mírně jiným názvem - Digital Forensic Review.

Přinášíme tedy i první návrh grafického zpracování titulní strany (ale bez záruky), aby jste věděli o co se jedná, až vám něco podobného přijde poštou nebo když vám přijde odkaz na elektronickou verzi do mailu.