Konference

CyNC Conference Dublin

Členové našeho Institutu se již dlouhou dobu aktivně podíleli a podílejí na odborné úrovni konferencí, které jsou organizované i jinými subjekty jak na lokální, tak i na mezinárodní úrovni.

Jsou aktivními účastníky, přednášejí, jsou členové organizačních a programových výborů i renomovaných mezinárodních konferencí v oblasti digitální forenzní analýzy.

Z konferencí:

9. března 2017

Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování.

Konferenci otevřeli pánové prof. PhDr. Straus DrSc., doc. JUDr. Bruna a jako host za Unii obhájců ČR JUDr. Vlk.

Letos zazněli z oblasti práva zajímavé příspěvky, zejména ve vztahu k dokazování (teoretická úvaha pánů Fryštáka a Málka z Masarykovy univerzity). Z forenzní oblasti to byly informace z oborů písmoznalectví, odorologie a analýzy omamných a psychotropných látek (spektrum možností analýz byl představen celou skupinou výzkumníků z VŠCHT v odpoledním bloku)

Poměrně značný prostor byl věnován způsobům zvyšování kvality znaleckého zkoumání. Dá se vypozorovat (alespoň v oborech, které byly na konferenci prezentované) silná snaha "komunitního" vzdělávání. Jak v oblasti písmoznalectví, tak zejména v odorologii existuje již tradičně silná komunita expertů, kteří si vzájemně vyměňují informace a poznatky a snaží se vytvářet podmínky pro další zvyšování kvality v oboru. Dobré tendence lze vypozorovat i ve směru mezinárodní spolupráce se Slovenskem. Každopádně to je projevem vlasatní iniciativy jednotlivých profesních skupin znalců a pravděpodobně se tento poznatek nedá použít na celou znaleckou komunitu.

O nějaké systematické snaze nebo podpoře se však v žádném případě mluvit nedá, výše uvedené aktivity, včetně pravidelných mezinárodních setkání, jdou výlučně na individuální náklady jednotlivců. Zazněla dokonce i kritika směrem k Ministerstvu spravedlnosti ČR, kdy v minulosti probíhala odborná komunikace znalců pod záštitou a s organizačnim přispěním ministerstva, po revoluci to vše ustalo a ti cca 2 úřednící, kteří to mají na ministerstvu na starosti, to nemohou ani organizačně ani zkušenostmi zajišťovat.

Z konference bude v průběhu několika měsíců vydán sborník s příspěvky. Jen škoda, že na vystoupení měli přednášející prakticky pouze 15 minut. Stálo by určitě za to poskytnout jim širší prostor k prezentování jejich myšlenek.

Příspěvek Ing. Mariána Svetlíka, jako zástupce IDFA, uvádíme v plném znění na našem blogu.

9. března 2017

Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování

Fakulta právních a správních studií VŠFS, a.s., katedra veřejného práva ve spolupráci s Institutem kriminalistiky, forenzních disciplín a kriminologie pořádá třetí ročník mezinárodní vědecké konference.

Konference je zaměřena na aktuální otázky trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd v procesu dokazování a bude se orientovat především na aktuální a nové postupy v procesu dokazování v trestním řízení.